Psary - gmina Trzebinia

Spotkanie mieszkańców Psar z burmistrzem Grzegorzem Żuradzkim

chodnik121 wrzesnia Stowarzyszenie Nasze Psary zorganizowało spotkanie z mieszkańcami Psar, na które zaproszony został burmistrz Grzegorz Żuradzki. Celem spotkania był omówienie tematów istotnych dla Psar, a monitorowanych od początku przez Stowarzyszenie Nasze Psary i radnego Tomasza Piszczka.

Najważniejszą dla nas sprawą było wyjaśnienie dalszych losów projektu budowy drogi krajowej o charakterze tranzytowym w pobliżu ulicy Granicznej. Burmistrz potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko czyli wycofanie poparcia dla tego wariantu i podjęcie starań promujących wariant 3 jako najbardziej korzystny dla gminy. Burmistrz uważa, że Trzebinia powinna wziąć w swoje ręce rozwiązywani e problemów komunikacyjnych poprzez budowę dróg gminnych, pozyskiwanie zewnętrznych środków na ich realizację. Niestety, na skutek decyzji poprzednich włodarzy Trzebini, droga została zaakceptowana, znalazła się w planach zagospodarowania przestrzennego i nie można całkowicie wykluczyć jej powstania w przyszłości. Zapobiec temu może tylko konsekwentne stanowisko przyszłego burmistrza i jego działania zmierzające do tego, by budowa tej drogi przestała być opłacalna dla wszystkich zainteresowanych, aby wskazywać lepsze rozwiązania komunikacyjne.

Kolejny problem dotyczył dokończenia budowy utwardzonego pobocza na ulicy Ostra Góra. Z niewiadomych przyczyn wspólna inwestycja gminy i powiatu zapisana w budżecie gminy Trzebinia na rok 2017, a więc zaakceptowana przez ówczesnego burmistrza i radnych, do tej pory nie została zrealizowana . Na szczęście burmistrzowi Żuradzkiemu udało się przekonać władze powiatu (Ostra Góra to droga powiatowa) do realizacji tego zadania i wykonania pobocza do ulicy Jurajskiej. To dobra i mądra decyzja, bo pobocze podnosi bezpieczeństwo na tej ruchliwej i niebezpiecznej drodze, którą chodzą dzieci do szkoły.

Trzecia sprawa budząca zaniepokojenie mieszkańców Psar to wstrzymanie prac projektowych związanych z kompleksową modernizacją sieci energetycznej w naszej wsi. Burmistrz poinformował mieszkańców, że zwłoka wynikała z problemów własnościowych działek w centrum wsi, gdzie miałyby stanąć słupy. Otrzymał zapewnienie, że prace projektowe będą kontynuowane do końca roku 2018, a wymiana słupów rozpocznie się w 2019. W związku z licznymi skargami dotyczącymi fatalnego stanu słupów w Psarach, burmistrz zapewnił, że zainteresuje się tym bliżej i będzie kontaktował się z Tauronem, aby prace przyspieszyć.

Na spotkaniu burmistrz zaprezentował też nowy program ogólnopolski „Czyste powietrze”. Regulamin ma być dostępny na stronie Trzebini. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc urzędu w przygotowaniu wniosków. Na końcu zainteresowani zadawali pytania, był tez czas na luźne rozmowy.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym choćby fakt, że trwało dwie i pół godziny. Burmistrz udzielał wyczerpujących i fachowych informacji. Odpowiadał na wszystkie pytania. Zaprezentował się jako osoba życzliwa i kompetentna, pokazał, że problemy naszej wsi oraz mieszkańców są dla niego ważne.

Przyszłość zależy oczywiście od wyniku wyborów. Jeżeli pan Grzegorz Żuradzki zostanie burmistrzem to mamy szansę na pozytywne załatwienie ważnych dla nas spraw. W ciągu 5- letniej kadencji można wiele zrobić, a my będziemy pilnować, aby deklaracje stały się faktem. Kierujmy się przy wyborach rozsądkiem i dobrze pojętym interesem naszej wsi. Mamy wiele do zrobienia. (D.Sz.)

zuradzki spotkanie