Psary - gmina Trzebinia

Rada sołecka

Herb Psar

Sołtys - Anatol Okoczuk
Psary ul. Nowowiejska 80
32-545 Karniowice
tel. 32 61 38 383, 0601 418412


Skład Rady Sołeckiej w Psarach:

Iwona Gurgul
Marzena Ziętara
Ewa Feliksiak
Krystyna Niewiedział
Stanisława Szczygieł

SOŁTYS

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy. Wynagrodzeniem za pracę sołtysa jest dieta.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim, dlatego większość sołtysów mieszka we wsiach. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) bądź przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

KOMPETENCJE SOŁTYSA

-reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
-zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców sołectwa,
-realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
-w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
-uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
-zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

RADA SOŁECKA

Rada sołecka jest organem doradczym sołtysa, który wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Zakres działania rady określony jest w statucie sołectwa.
Kompetencje Rady Sołeckiej to:

-pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
-inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

 

Logo Psar