Psary - gmina Trzebinia

Wszystko o "podatku śmieciowym"

Informacja Urzędu Miasta Trzebinia

Od lipca 2013 r. czekają nas ogromne zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany te zostały wprowadzone w całej Polsce, w celu dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Pomimo, że dotychczasowe przepisy zobowiązywały właścicieli nieruchomości do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą na odbiór wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych, wielu z nich nie wywiązywało się z tego obowiązku. Odpady często trafiały do lasów, przydrożnych rowów lub w inne miejsca.

Celem wprowadzenia zmian jest:

 • uszczelnienie systemu odbierania odpadów – wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, wszystkie śmieci zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk” - nie będzie się już „opłacało” wywozić śmieci do lasu, podrzucać sąsiadom lub palić w piecach, ponieważ każdy i tak będzie musiał zapłacić za te odpady,
 • rozwój segregacji odpadów „u źródła oraz zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi – surowce nie zostaną zmarnowane, a każdy segregujący zapłaci niższą opłatę,
 • ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Osiągnięcie powyższych celów wpłynie pozytywnie na czystość naszego otoczenia, a także pozwoli uniknąć ponoszenia ogromnych kar, nakładanych przez Unię Europejską, które musielibyśmy pokryć z naszych podatków.

Na terenie gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach,
na których zamieszkują mieszkańcy będzie odpowiedzialny

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

 Zorganizowanym systemem odbioru odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Z tego tytułu będą oni ponosić opłatę, która będzie uzależniona od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. W ramach tej opłaty mieszkańcy będą mogli oddać każdą ilość odpadów, bez względu na częstotliwość ich odbioru.

Właściciele pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. instytucje publiczne, firmy, zarządcy ogródków działkowych, administratorzy cmentarzy) muszą posiadać umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą do tego uprawnionym.

WAŻNE DATY:

KWIECIEŃ do 30 kwietnia 2013 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZERWIEC do 30 czerwca 2013 r. właściciel lub zarządca nieruchomości powinien rozwiązać dotychczasową umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

LIPIEC od 1 lipca 2013 r. na terenie gmin Chrzanowa, Libiąża, Trzebini zaczyna funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, za który odpowiedzialny jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budownictwo jednorodzinne

Budownictwo wielorodzinne

Mieszkańcy tzw. domów jednorodzinnych (wolnostojących, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, itp.) będą odpady gromadzić w następujący sposób:

· do worków w kolorze niebieskim – papier i opakowania z papieru,

· do worków w kolorze zielonym – szkło i opakowania ze szkła,

· do worków w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, metale i ich opakowania, opakowania wielomateriałowe,

· do worków w kolorze brązowym – odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,

· do pojemników w kolorze czarnym – odpady tzw. „zmieszane”, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach (w tym popiół).

Mieszkańcy bloków (punktowców, klatkowców itp.) i kamienic będą gromadzić odpady w następujący sposób:

· do pojemników w kolorze niebieskim – papier i opakowania z papieru,

· do pojemników w kolorze zielonym – szkło i opakowania ze szkła,

· do pojemników w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, metale i ich opakowania, opakowania wielomateriałowe,

· do pojemników w kolorze czarnym – odpady tzw. „zmieszane”, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w pojemnikach (w tym popiół).

 

UWAGA!

Przedsiębiorca odbierający odpady na „starcie” nowego systemu dostarczy mieszkańcom domów jednorodzinnych po dwa komplety worków do selektywnego zbierania odpadów. Worki te będą podlegały wymianie w ilości 1 pełny worek na 1 pusty, przy odbiorze odpadów.

Worki na odpady zielone należy samemu zakupić w dowolnym sklepie.

Nie ma przeszkód w używaniu pojemników oraz worków na odpady zielone w innych kolorach, należy je tylko czytelnie oznaczyć, aby wiadomo było, na jakie odpady są przeznaczone.

 

Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych:

 • zużytą odzież i tekstylia,
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • inne odpady niebezpieczne (np. termometry rtęciowe, ciśnieniomierze rtęciowe, tonery),

należy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które zostaną wyznaczone na terenie każdej gminy i będą dostępne dla mieszkańców bez dodatkowych opłat.

Dodatkowo przynajmniej dwa razy w roku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będzie odbierać firma na zlecenie Związku. Zasady i terminy odbioru tych odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do wyliczenia tej opłaty konieczne jest wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za każdą posiadaną nieruchomość.

Użytkownicy lokali mieszkalnych w nieruchomościach wielolokalowych (np. w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych) są zobowiązani do złożenia swojemu zarządcy informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji. Na podstawie tej informacji zarządca wypełni i złoży deklarację. Formularz informacji można uzyskać u swojego zarządcy lub pobrać ze strony internetowej Związku.

Deklaracja to prosty formularz zawierający dane potrzebne do określenia wysokości opłaty, w tym liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Należy pamiętać, że liczba osób zamieszkujących nieruchomość to nie to samo, co liczba osób tam zameldowanych. W deklaracji trzeba podać liczbę osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. W przypadku różnicy między liczbą osób zamieszkałych i zameldowanych należy podać przyczynę, dlaczego nie zamieszkują one pod podanym adresem.

UWAGA!  Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia bieżącego roku.

Niezłożenie deklaracji nie zwolni z płacenia za wytwarzane odpady. W tym przypadku Zarząd Związku w drodze decyzji administracyjnej, określi wysokość opłaty i zobowiąże właściciela nieruchomości do jej uiszczenia.

 W ramach wyliczonej w deklaracji miesięcznej opłaty będzie można oddać każdą ilość odpadów, bez względu na częstotliwość ich odbioru.

Wysokość stawki opłaty zależy od sposobu zbierania odpadów komunalnych!

Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady, obliczą opłatę według stawki niższej – 8,70 zł.

Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, obliczą opłatę według stawki wyższej – 15,00 zł.

 Przykłady obliczenia opłaty:

Opłata w przypadku segregacji odpadów:

ilość osób zamieszkujących nieruchomość * stawka niższa = opłata za 1 miesiąc

Opłata w przypadku braku segregacji odpadów:

ilość osób zamieszkujących nieruchomość * stawka wyższa = opłata za 1 miesiąc

Wyliczoną miesięczną opłatę należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca na numer rachunku bankowego, który po weryfikacji danych zawartych w deklaracji będzie wysłany do składającego deklarację. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry za kwartał, do 20 dnia miesiąca będącego pierwszym miesiącem kwartału, za który należna jest opłata.

UWAGA! Nowy system obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 roku
– a więc pierwszy termin wpłaty upływa dnia 20 lipca 2013 roku.

 Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (www.mzgk.chrzanow.pl), w Biurze Związku (siedziba: 32 – 500 Chrzanów ul. Piłsudskiego 4), a także w Urzędach Miejskich w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini oraz u Sołtysów i  Przewodniczących Rad Osiedlowych.

Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w Biurze Związku, przesłać pocztą na adres związku lub złożyć za pośrednictwem e–PUAP.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji osobiście w Urzędzie Miejskim w Libiążu lub Urzędzie Miasta w Trzebini, zgodnie z położeniem nieruchomości, podczas dyżurów pełnionych przez pracowników Związku. Terminy dyżurów zostaną podane na stronie internetowej Związku.

Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Biura Związku telefonicznie pod numerem (32) 62-32-908 wew. 25 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.mzgk.chrzanow.pl, gdzie na bieżąco są podawane informacje dotyczące postępu prac nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.