Psary - gmina Trzebinia

Wypalanie traw - zabójcza tradycja

Co roku na wiosnę bardzo wzrasta ryzyko pożarowe, co spowodowane jest wypalaniem traw. Niestety rokrocznie mamy do czynienia z tym samym problemem. Szkodliwe przyzwyczajenie rolników uważających wypalanie za najtańszą i najlepszą metodę użyźniania gleby oraz pozbycia się chwastów może spowodować niebezpieczne następstwa. Coraz więcej pożarów traw powodują też dzieci.  I jak co roku przyłączamy się do apeli służb leśnych, straży pożarnej, Kościoła Katolickiego i organizacji ekologicznych. Nie wypalajcie traw!


Pamiętajcie:
- spalona ziemia nie jest żyźniejsza, jest natomiast mocno zakwaszona,
- pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią ogromne zagrożenie dla życia i mienia ludzi,
- w pożarach giną masowo młode ssaki, ptaki i ich gniazda, płazy, gady oraz bezkręgowce,
- pożary uwalniają do atmosfery ogromne ilości trujących substancji powodujących choroby układu  oddechowego,
- wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rolnośrodowiskowych z funduszów Unii Europejskiej.
- Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne: areszt lub grzywna. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) "zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin", zaś zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny". Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych. (PM)