Psary - gmina Trzebinia

Ważne informacje w sprawie projektu budowy drogi krajowej- wciąż je aktualizujemy

Minęło już sporo czasu od kiedy rozpoczęła się walka radnego Tomasza Piszczka oraz Stowarzyszenia Nasze Psary z projektem budowy drogi tranzytowej przebiegajacej w dwóch wariantach przez tereny Psar  w okolicach ulicy Granicznej. Teraz już wiemy, że pomimo protestów mieszkańców Psar przyjęto wariant I promowany przez ówczesnego burmistrza Adama Adamczyka. Projekt jest zatwierdzony i tego już nie cofniemy, ale można wiele zdziałać, aby stał się on nieopłacalny dla województwa, aby zdecydowano, że są inne rozwiązania skuteczniejsze nie tylko dla gminy Trzebinia, ale całego powiatu. Takie propozycje ma kandydat na burmistrza Grzegorz Żuradzki, były dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

,,Pamiątkowa" fotografia z pierwszego majowego 2016 spotkania sygnatariuszy porozumienia w sprawie drogi wokół Psar. Fot. ze strony Kurier Krzeszowicki

Spotkanie mieszkańców Psar z burmistrzem Grzegorzem Żuradzkim

chodnik121 wrzesnia Stowarzyszenie Nasze Psary zorganizowało spotkanie z mieszkańcami Psar, na które zaproszony został burmistrz Grzegorz Żuradzki. Celem spotkania był omówienie tematów istotnych dla Psar, a monitorowanych od początku przez Stowarzyszenie Nasze Psary i radnego Tomasza Piszczka.

Najważniejszą dla nas sprawą było wyjaśnienie dalszych losów projektu budowy drogi krajowej o charakterze tranzytowym w pobliżu ulicy Granicznej. Burmistrz potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko czyli wycofanie poparcia dla tego wariantu i podjęcie starań promujących wariant 3 jako najbardziej korzystny dla gminy. Burmistrz uważa, że Trzebinia powinna wziąć w swoje ręce rozwiązywani e problemów komunikacyjnych poprzez budowę dróg gminnych, pozyskiwanie zewnętrznych środków na ich realizację. Niestety, na skutek decyzji poprzednich włodarzy Trzebini, droga została zaakceptowana, znalazła się w planach zagospodarowania przestrzennego i nie można całkowicie wykluczyć jej powstania w przyszłości. Zapobiec temu może tylko konsekwentne stanowisko przyszłego burmistrza i jego działania zmierzające do tego, by budowa tej drogi przestała być opłacalna dla wszystkich zainteresowanych, aby wskazywać lepsze rozwiązania komunikacyjne.

Kolejny problem dotyczył dokończenia budowy utwardzonego pobocza na ulicy Ostra Góra. Z niewiadomych przyczyn wspólna inwestycja gminy i powiatu zapisana w budżecie gminy Trzebinia na rok 2017, a więc zaakceptowana przez ówczesnego burmistrza i radnych, do tej pory nie została zrealizowana . Na szczęście burmistrzowi Żuradzkiemu udało się przekonać władze powiatu (Ostra Góra to droga powiatowa) do realizacji tego zadania i wykonania pobocza do ulicy Jurajskiej. To dobra i mądra decyzja, bo pobocze podnosi bezpieczeństwo na tej ruchliwej i niebezpiecznej drodze, którą chodzą dzieci do szkoły.

Trzecia sprawa budząca zaniepokojenie mieszkańców Psar to wstrzymanie prac projektowych związanych z kompleksową modernizacją sieci energetycznej w naszej wsi. Burmistrz poinformował mieszkańców, że zwłoka wynikała z problemów własnościowych działek w centrum wsi, gdzie miałyby stanąć słupy. Otrzymał zapewnienie, że prace projektowe będą kontynuowane do końca roku 2018, a wymiana słupów rozpocznie się w 2019. W związku z licznymi skargami dotyczącymi fatalnego stanu słupów w Psarach, burmistrz zapewnił, że zainteresuje się tym bliżej i będzie kontaktował się z Tauronem, aby prace przyspieszyć.

Na spotkaniu burmistrz zaprezentował też nowy program ogólnopolski „Czyste powietrze”. Regulamin ma być dostępny na stronie Trzebini. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli liczyć na pomoc urzędu w przygotowaniu wniosków. Na końcu zainteresowani zadawali pytania, był tez czas na luźne rozmowy.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym choćby fakt, że trwało dwie i pół godziny. Burmistrz udzielał wyczerpujących i fachowych informacji. Odpowiadał na wszystkie pytania. Zaprezentował się jako osoba życzliwa i kompetentna, pokazał, że problemy naszej wsi oraz mieszkańców są dla niego ważne.

Przyszłość zależy oczywiście od wyniku wyborów. Jeżeli pan Grzegorz Żuradzki zostanie burmistrzem to mamy szansę na pozytywne załatwienie ważnych dla nas spraw. W ciągu 5- letniej kadencji można wiele zrobić, a my będziemy pilnować, aby deklaracje stały się faktem. Kierujmy się przy wyborach rozsądkiem i dobrze pojętym interesem naszej wsi. Mamy wiele do zrobienia. (D.Sz.)

Warto sobie przypomnieć, warto poczytać, bo to nie koniec tej walki... 

droga krajowa2

Ważne informacje w sprawie projektu budowy drogi krajowej, która w promowanym przez burmistrza Adama Adamczyka wariancie pierwszym zaleje i zakorkuje centrum Trzebini tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę! Informacje, których próżno szukać na stronie Gminy znajdziecie tylko na naszej stronie! Nasz burmistrz milczy... Dlaczego? Chcesz wiedzieć, gdzie wybudują nową drogę krajową w gminie Trzebinia? To ważne dla przyszłości Twojej i Twoich dzieci

Wariant nowej drogi wojewódzkiej oprotestowany przez mieszkańców gminy Krzeszowice

wariant drogi2Kolejne protesty mieszkańców wsi, w pobliżu ktorych ma przebiegać nowa droga krajowa łącząca A4 z Olkuszem. Są to mieszkańcy Woli Filipowskiej, Starej Woli i Paryża w gminie Krzeszowice. Jak słusznie zauważył jeden z komentujących, pora już, aby " burmistrz i radni przestali w końcu myśleć w kategoriach, co inwestycja przyniesie gminie, a zaczęli w kategorii co inwestycja przyniesie mieszkańcom. Konkretnym mieszkańcom. Tym z Woli Filipowskiej, z Paryża, ze Starej Woli"

Artykuł na stronie Krzeszowiceone.pl - kliknij tutaj

Przypominamy, że petycja złożona przez Stowarzyszenie Nasze Psary i podpisana przez zdecydowaną wiekszość mieszkańców Psar została zlekceważona przez burmistrza Trzebini Adama Adamczyka (odpowiedź na naszej stronie). Do tej pory nie odpowiedział na nią starosta Janusz Szczęsniak, a ustawowo miał na to 3 miesiące czasu (złożona na początku lipca 2017).Tymczasem w ostatnim numerze "Przełomu" dowiadujemy się, że starostwo dofinansuje projekty budowy nowej drogi łączącej autostradę A4 z Olkuszem.

W tym roku wybory samorządowe, warto się więc dobrze zastanowić, kto i w jaki sposób reprezentuje interesy naszej gminy i powiatu. Czy są one zbieżne z interesami mieszkańców?


Mizerne perspektywy dla Psar

093 października 2017 r. w Strażnicy OSP Dulowa odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia". Dotyczyły one również Psar. W projekcie ujęta jest budowa drogi krajowej przebiegającej przez Psary w 2 wariantach, przeciwko której protestuje 526 mieszkanców Psar. Innych projektów służących rozwojowi naszej wsi urzedniczki gminy Trzebinia nie przedstawiły. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary zadali konkretne pytania, dlaczego właściciele gruntów rolnych przy ulicy Granicznej, Ostra Góra i Łąkowej nie otrzymują pozwolenia na przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane, co sprzyjałoby rozwowi Psar, otrzymali odpowiedź, że nie ma na to zgody Dyrektora Regionalnej Ochrony Środowiska ze względu na obszary cenne przyrodniczo podlegające ochronie. Tymczasem na budowę drogi krajowej rujnującej Środowisko Przyrodnicze i Społeczne zgoda naszych włodarzy jest! Co na to RDOŚ? No, też się nie zgadza, ale to jakoś nikogo w UM Trzebini nie interesuje. Stowarzyszenie zgłosiło uwagi: zaprotestowało przeciwko budowie drogi, która jako tranzytowa tylko zaszkodzi naszej wsi nie dając nic w zamian (nie będzie węzłów, będziemy obwodnicą Krzeszowic) oraz zakazom dotyczącym rozwojowi budownictwa w Psarach. W tym planie na "nieokreślony czas" nie ma dla nas nic!!!


 
 

Odpowiedzi na petycje mieszkańców Psar w sprawie protestu wobec ,,łącznika" A4 z DK 94

Nasza walka przeciwko przyjęciu wariantów 1 i 2 planowanej drogi krajowej, która miałaby łączyć drogę  krajową 94 z autostradą A4, jako niezmiernie szkodliwej dla zarówno naszej wioski jak i całej gminy Trzebinia, wchodzi w decydującą fazę. Zarówno wariant 1 jak i 2 nie spełnia kryteriów ,,łącznika", gdyż nie łączy DK 94 z A4, jak to wynika ze specyfikacji projektu, tylko z DK 79 będąc tak naprawdę obwodnicą Krzeszowic, co przyznał burmistrz tego miasta podczas ostatniej Komisji Rozwoju RM Trzebinia.  Niestety Burmistrz Miasta Trzebinia Adam Adamczyk nie podziela nie tylko naszych, ale również zainteresowanych sołectw i osiedli z naszej gminy, argumentów za wariantem 3, który miałby zbawienne skutki dla rozładowania ruchu w centrum naszego miasta i w sołectwach pomimo coraz to nowych argumentów i przesłanek, które za jego przyjęciem sie pojawiają. Ważne dla mieszkańców Psar! W świetle informacji, których udzielił na ostatniej komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, ta droga będzie prawdopodobnie przebiegać w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań naszej miejscowości przy ulicy Granicznej i nie jest tu planowany  węzeł, który miałby umożliwiać włączenie się mieszkańców Psar do ruchu, a więc miedzy bajki możemy włożyć argumenty na rzecz szybszej o kilka minut jazdy w stronę Miechowa i Olkusza. Zostaje nam w Psarach rezerwat, smród, hałas, bród i przyszłe ubóstwo naszej miejscowości.

Za to będziemy prawie co dzień obecni w mediach, takich jak Radio Kierowców w radiowej jedynce informującej o korkach, smogu, wypadkach na ,,naszym" odcinku drogi. Mieszkańcy, którzy chcą uprawiać ziemię odległą o 100 metrów od domów będą w tym celu musieli jeździć do Krzeszowic, które już się cieszą na swoją nową „psarską obwodnicę”. Jest również nadzieja- Wasze podpisy pod petycją i nasze działanie, które otwiera powoli oczy i nie pozwala decydentom na bezkarne działania w imieniu interesów niejasnych klik. Jest również kilka jasnych głosów sprzeciwu wobec działań naszych włodarzy, takie jak odpowiedź na naszą petycję  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Krakowa, który sprzeciwia się zamachowi na nasza przyrodę i nie godzi się na takie warianty.

Równocześnie torpeduje się spotkania, dostęp do informacji jak i udział naszych przedstawicieli w oficjalnych spotkaniach, a przecież reprezentujemy realnie zdecydowaną większość mieszkańców naszego sołectwa. Co robią w tej sprawie panowie Okoczukowie- sołtys i wiceburmistrz gminy pochodzący z Psar, którzy popierają niby wariant 3 co zostało nagrane na spotkaniach lub umieszczone w artykułach w lokalnej prasie? Nie wiemy, ale na pewno ich zapytamy. Walczymy dalej. Pomimo negatywnej odpowiedzi przewodniczącej RM Trzebinia pani Grażyny Hrabii będziemy na najważniejszym teraz spotkaniu, które  odbędzie się 14 września o godzinie 16.00 w Dworze Zieleniewskich, na które nie udzielono nam wstępu, a w którym wezmą udział wszyscy tak ,,ważni" dla projektu. Nie damy się tam na pewno zakrzyczeć. Nagramy całe spotkanie, aby mieli  Państwo pogląd na to kto jest kim i kto tak naprawdę popiera rozwój naszej gminy.

 

Pismo Stowarzyszenia Nasze Psary do przewodniczącej Rady Miasta Trzebinia Grażyny Hrabia wraz z jej odpowiedzią

Petycja Stowarzyszenia Nasze Psary protestująca przeciw wariantom 1 i 2 podpisana przez ponad pół tysiąca dorosłych mieszkańców sołectwa Psary

Odpowiedź Burmistrza Trzebini Adama Adamczyka na petycję mieszkańców Psar

Komentarz radnego z Psar Tomasza Piszczka w sprawie odpowiedzi na petycje przez burmistrza Trzebini Adama Adamczyka :,,Nie ma na dziś żadnych racjonalnych argumentów za tym, by Burmistrz Trzebini tak usilnie jak dotychczas promował wariant 1 tej drogi, który zakorkuje nie tylko centrum miasta z ulicami Piłsudzkiego i Kościuszki, ale także Młoszową , Dulową, Myślachowice i Lgotę. Przy tym zupełnie zdewastuje życie mieszkańców Psar, których jak i pozostałych mieszkańców naszej gminy jako radny reprezentuję. Materiały projektanta jednoznacznie wskazują, że w interesie rozwoju naszej gminy powinniśmy popierać wariant trzeci, który odciąży ruch samochodowy w sołectwach i centrum Trzebini oraz bedzie miał zbawcze znaczenie dla nowego rozwoju zdewastowanych stref poporzemysłowych na terenie naszej gminy. Tego pan włodarz nie dostrzega, tak jak petycji ponad pięciuset mieszkańców sołectwa Psary, na których zapytania odpowiedział zdawkową i pozbawioną argumentów odpowiedzią będącą w swej istocie policzkiem dla tych ludzi, z których wielu zapewne było jego wyborcami."

Odpowiedż na petycję Rafała Rosteckiego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Jesteśmy wdzięczni panu dyrektorowi Rosteckiemu za merytoryczne podejście i oprotestowanie wariantów 1 i 2, które zniszczą przyrodę naszych ziem i zdrowie mieszkańców!

Odpowiedź na petycję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Odpowiedź konkretna, bez mataczenia- decyzja wiążąca już w październiku tego roku, a nie listopadzie 2017 jak deklarowali nam trzebińscy urzędnicy (w protokołach komisji) oraz przyśpieszenie decyzji o wyborze wariantu, aby ludzie nie zdążyli protestować.

Odpowiedż na petycję Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika

Problem przesłany dalej, niech inni się martwią co odpisać...

Odpowiedź Andrzeja Adamczyka ministra infrastruktury i budownictwa

Też nie zajął stanowiska

Odpowiedź na petycję przewodniczącego Zarzadu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

Pan mgr inż. Tomasz Ciepły jest poza układami i stać go na konstruktywną i dobrze umotywowaną odpowiedź.

Bardzo ważne stanowisko popierające wariant 3a Rad Osiedlowych Sierszy, Gaja, Gaja Zacisze i Energetyków

Póki co Włodarze nie biorą go po uwagę- ciekawe dlaczego?


A tu galeria tych co jeszcze nie raczyli odpowiedzieć na petycję 526 mieszkańców Psar

 

Na koniec, jako że nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty, proponujemy Państwu matematyczną zagadkę. Jeżeli budujemy w Trzebini nową drogę tzw. "obwodnicę",  to kiedy ta droga będzie najlepsza dla naszej gminy? Czy kiedy rozjadą nas wszędzie samochody czy wtedy, gdy  ta droga rozwiąże problemy komunikacyjne miasta oraz kilku sołectw. Burmistrz Trzebini wybrał wariant 1. Jaki jest Wasz wybór?

Natężenie ruchu w poszczególnych wariantach po budowie nowej trzebińskiej  ,,obwodnicy" według materiałów projektanta nowej drogi - firmy ALTRANS

 

 

Problem drogi wokół Psar na posiedzeniu komisji rozwoju- 29.08.2017

29 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w którym wzięli udział zainteresowani radni również spoza komisji, burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Żuradzki, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary i Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych oraz inni mieszkańcy gminy Trzebinia.
Celem spotkania było zajęcie przez komisję stanowiska w sprawie projektowanej budowy drogi krajowej łączącej DK94 i A4, a konkretnie zarekomendowanie wariantu najkorzystniejszego dla naszej gminy. Temat znany był już wcześniej wielu uczestnikom spotkania w związku z prezentacją Stowarzyszenia Nasze Psary na ostatniej sesji. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Stefana Adamczyka 3 wariantów drogi burmistrz Krzeszowic zaprezentował swoje stanowisko. Dla Krzeszowic najlepszym rozwiązaniem jest wariant 1, co nie powinno nikogo dziwić, ponieważ w ten sposób Krzeszowice wyprowadzą od siebie ciężki ruch samochodowy i zepchną go na Dulową, Karniowice, a przede wszystkim Psary. Przeciwko takiemu rozwiązaniu konsekwentnie protestowało Stowarzyszenie Nasze Psary, przedstawiając argumenty za wyborem 3 wariantu. Wiceprzewodniczaca Dorota Szydłowska zapytala wprost: Jaki interes ma w tym Trzebinia?

Artykuł w tygodniku "Przełom" na ten temat- kliknij tutaj

Swoje opinie wyrazili również inni uczestnicy spotkania. Szczególnie istotne informacje przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Żuradzki, dysponując szczegółową wiedzą w tym temacie. Zaznaczył, że warianty 1 i 2 są bardzo trudne w realizacji i kosztowne ze względu na ukształtowanie terenu, a równocześnie niekorzystne dla Trzebini. Trzebinia skorzysta wyłącznie na wariancie 3, który realnie ją odciąży od ruchu samochodowego i stworzy szansę rozwoju całej gminy. Poparcie dla wariantu 3 potwierdziła sołtys Czyżówki Halina Henc, sołtys Myślachowic Jacek Woch i przewodniczący rady osiedla Siersza Marian Kokoszka, który przypomniał o takim samym stanowisku rad osiedla Energetyków i Gaja.
Mamy nadzieję, że nasi radni członkowie komisji rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości dobrze przemyślą swoje decyzję i w najbliższym czasie przedstawią oficjalne stanowisko komisji w tej sprawie.
Następne ważne spotkanie w sprawie budowy łącznika między DK94 i A4 odbędzie się 14 września o godz. 16.00 w Dworze Zieleniewskich. Będą nim obecni przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektantów ALTRANS-u, marszałek Andrzej Krupa, burmistrzowie, radni, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.

Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Psary na sesji Rady Miasta 28.07.2017

128.07.2017 na XXXV sesji Rady Miasta Trzebinia przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary: prezes Tomasz Piszczek i wiceprezes Dorota Szydłowska przedstawili radnym prezentacje dotyczącą projektu połączenia drogowego pomiędzy DK 94 i A4. Wystąpienie to było konieczne ponieważ większość radnych nie posiadała dotychczas żadnej informacji na ten temat. Również mieszkańcy centrum Trzebini oraz sołectw, w których w przypadku wybrania promowanego przez Włodarza Trzebini wariantu 1 jak i wariantu 2- jedynych tak naprawdę branych pod uwagę przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zostaną zajeżdżeni tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę. W imię czego?

Nasza prezentacja na XXXV Sesji Rady Miasta Trzebinia. Część pierwsza- oglądaj od 22 minuty. Część druga- oglądaj od początku.

Myślimy, że otwierają się wreszcie oczy na bezsensowne z punktu widzenia interesu naszej gminy działania mające na celu popieranie wariantów 1 i 2 planowanej drogi. Zaczynamy też zyskiwać coraz więcej popierających nasze działania osób i instytucji. Wkrótce na naszej stronie pojawią się odpowiedzi na nasze pisma jakie wystosowały ważne instytucje i osoby od ministrów po organizacje mające na celu ochronę środowiska. Niektóre z nich to istne ,,petardy”. Nie poddajemy się działamy dalej.

Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Psary na sesji Rady Miasta 28.07.2017

2,, Szanowni Państwo! W imieniu Stowarzyszenia Nasze Psary chciałbym przedstawić krótką prezentację bardzo ważnej z punktu widzenia całej gminy nowo projektowanej drogi krajowej która w przyszłości miałaby łączyć autostradę A4 z DK94. Przy wyborze odpowiedniego wariantu ta droga stanowiłaby prawdziwą obwodnicę naszego miasta odciążającą od ruchu samochodowego zarówno centrum Trzebini jak i nasze sołectwa. Nie kieruje nami partykularyzm ale troska o zrównoważony rozwój Psar i Gminy który przy promowanych przez burmistrza Trzebini jak i władzach Bukowna, Bolesławia, Olkusza i Krzeszowic wariantach 1 i 2 rujnują zarówno naszą miejscowość jak i zaleją samochodami centrum miasta nie odciążając też innych naszych sołectw. Mieszkańcy nie są informowani w żaden sposób o pracach przy projektowaniu korytarzy drogi tak jak to robią na swoich stronach internetowych od grudnia 2016 wymienione wcześniej gminy. Radnym, sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych odwołuje się zaplanowane na 11 lipca spotkanie z inwestorem Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i projektantem firmą Altrans. Jednocześnie pan burmistrz spotyka się z nimi dzień wcześniej 10 lipca w starostwie. Czy to jest etyczne działanie? Czy ktoś przed nami coś ukrywa? Czy nasza gmina ma działać na korzyść Bukowna, Bolesławia, Olkusza i Krzeszowic nie licząc się z interesem swoich mieszkańców?

Dobrą wiadomością dla nas jest że Adamczyk.. Andrzej Adamczyk minister infrastruktury z Krzeszowic, propagator odciążenia centrum swojego rodzinnego miasta kosztem sąsiedniej Trzebini poprzez warianty 1 i2 jak piszą w mediach ma zostać odwołany ze stanowiska w niejasnej atmosferze skandalu związanego z domniemanym plagiatem swojej pracy magisterskiej.

Czy wtedy Włodarzowi naszej gminy otworzą się oczy na racjonalne argumenty które chcemy przedstawić podczas tej prezentacji i zacznie popierać wariant który naszym zdaniem jest najlepszy dla Trzebini?

Swoją drogą to bardzo smutny fakt że przedstawiciele małej , pięknej wioski która w przyszłości może zostać zniszczona hałasem i spalinami informują wszystkich obecnych na tej sali o postępach prac przy projektowaniu tej ważnej dla nas wszystkich drogi. Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji.”

Obejrzyj naszą prezentację przygotowaną dla radnych na sesję!

Prezentację zakończyliśmy artykułem „O wschodniej obwodnicy miasta mieszkańcy mogą zapomnieć” pani Anny Jarguz (Przełom Online 01.06.2016), którego skan zamieszczamy poniżej. W artykule burmistrz Adamczyk wypowiada się tak. ,,Tymczasem budowa tej naszej małej obwodnicy to przesunięcie bólu z jednego miejsca w drugie- argumentuje burmistrz Adam Adamczyk. Jak twierdzi, auta może omijałyby Rynek, ale rozjeżdżały Młoszową, czemu od dawna sprzeciwiają się mieszkańcy”. Wygląda na to, że teraz pan burmistrz popiera inny wariant ,,bólu”, w którym auta rozjeżdżą Rynek, centrum Trzebini i przy okazji nasze sołectwo wraz z innymi. Pogratulować wizji rozwoju Trzebini!

bl

Stowarzyszenie Nasze Psary na sesji 30 czerwca 2017 r.

maxresdefaultStowarzyszenie Nasze Psary kontynuuje działania zmierzające do wyboru wariantu 3a, jako najlepszego rozwiązania dla gminy Trzebinia, a szczególnie miasta. Na sesji 30 czerwca 2017 r. wiceprezes Dorota Szydłowska wystąpiła z apelem do burmistrza Adama Adamczyka i radnych Trzebini, w którym przedstawiła katastrofalne skutki wariantów 1 i 2 dla mieszkańców Psar, brak ekspertyzy środowiskowej i konsultacji społecznych. Przekonywała natomiast o zasadności wyboru wariantu 3a najkorzystniejszego dla Trzebini. Na koniec wręczyła burmistrzowi petycję, pod którą podpisało się 526 mieszkańców Psar.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Hrabia poinformowała zebranych, że 11 lipca 2017 r. odbędzie się spotkanie radnych Trzebini z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantami z firmy ALTRANS. Stowarzyszeniu Nasze Psary odmówiła udziału jako stronie argumentując swoją decyzję wczesnym etapem projektu. Skąd my to znamy?

5 lipca 2017 r. spotkanie zostało przez panią przewodniczącą nagle odwołane, jako powód podano sezon urlopowy wśród pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich i firmy ALTRANS. „Sezon urlopowy” nie przeszkodził jednak w organizacji spotkania wyżej wymienionych przedstawicieli ze starostą Januszem Szczęśniakiem i burmistrzem Adamem Adamczykiem w siedzibie starostwa w Chrzanowie, dzień wcześniej przed planowanym w Trzebini, tj. 10 lipca 2017 r. Przebieg „tajnego” spotkania nie jest nam znany. Brak na ten temat jakichkolwiek informacji.  (D.Sz.)

Relacja z sesji: Wystąpienie D. Szydłowskiej w 12 minucie- KLIKNIJ TUTAJ

22 czerwca II spotkanie w sprawie drogi krajowej wokół Psar

122 czerwca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami Psar dotyczące budowy drogi krajowej przebiegającej przez tereny naszej wsi. Zorganizował je radny Tomasz Piszczek wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Psary. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Jarosław Okoczuk, dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, radny powiatowy Andrzej Jura, radni Barbara Paszcza i Jacek Woch, sołtys Czyżówki Halina Henc oraz przedstawiciele rady osiedla Siersza panowie Kokoszka.


Film ze spotkania 22.06.17 (burzliwa dyskusja zaczyna sie od ok.20 minuty)-KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ

Większość dorosłych mieszkańców Psar poparła już naszą petycję! Stan na dzień 26 czerwca 2017- prawie 500 podpisów  osób uprawnionych do głosowania! Wciąż nie obeszliśmy wszystkich psarskich ulic. W tym tygodniu postaramy się dotrzeć do wszystkich. Jeśli kogoś nie było w domu może  zadzwonić na nr 695 48 11 33 lub przyjść do nas: ulica Jana Pawła II 43.

IMG 4435Na początku p. Dorota Szydłowska przedstawiła prezentację uwzględniającą nowe fakty dotyczące przebiegu trzech wariantów dróg. Analiza dokumentów przesłanych przez UM Trzebinia wskazała wariant 3a jako najlepiej zabezpieczający interesy mieszkańców naszej gminy, ponieważ tylko on odciąża ruch samochodowy w centrum Trzebini, Myślachowicach i Lgocie oraz na innych drogach, a służy również Psarom. Wykluczone zostały warianty 1 i 2 przechodzące przez Psary, gdyż nie wpływają one na rozwój naszej wsi, nie poprawiają komunikacji publicznej, a destrukcyjnie wpływają na środowisko przyrodniczo- społeczne, szczególnie wariant 2. Przeciwko obu wariantom zaprotestowała większość mieszkańców podczas konsultacji. Nie bez znaczenia jest głos rad osiedlowych Sierszy, Gaja, Gaja Zacisze i Energetyków, którzy chcą, aby wybrano wariant 3a przebiegający przez ich tereny przemysłowe. Dla nich jest to szansa na ożywienie gospodarcze. Poparcie dla wariantu 3a przekazał radnemu T. Piszczkowi drogą telefoniczną starosta J. Szczęśniak. Wariant 3a zyskał również poparcie dyrektora Żuradzkiego, który wyczerpująco przedstawił bilans zysków i strat związanych z wyborem i budową drogi. Według niego warianty 1 i 2 nie służą interesom mieszkańców gminy Trzebinia, wymagają też budowy dodatkowego łącznika przez Puszczę Dulowską, a więc dewastacji kolejnego cennego obszaru przyrodniczego, czego projekt nie uwzględnia.

IMG 4452Dużym zaskoczeniem dla zebranych było poparcie wariantu 3a przez wiceburmistrza Jarosława Okoczuka. Pamiętamy przecież niedawne deklaracje burmistrza Adama Adamczyka i wiceburmistrz Barbary Siemek, że gmina Trzebinia popiera wariant 1. Czyżby wiceburmistrz dostrzegł wreszcie, że tylko wariant 3a zabezpiecza interesy mieszkańców gminy, również Psar? Czy może zdeterminowani mieszkańcy Psar na spotkaniu wpłynęli na taką decyzję? Do tej pory trudno było zrozumieć stanowisko popierające wariant niekorzystny, szczególnie dla centrum Trzebini, za który zapłacimy wszyscy. Na spotkaniu nie zabrał głosu sołtys Anatol Okoczuk, a zatem, podobnie jak na pierwszym spotkaniu, nie zajął żadnego stanowiska. Dziwi fakt, że sołtys Psar nie chce wyrazić publicznie swojej opinii w kwestii tak ważnej dla mieszkańców wsi.

IMG 4453Nasze drugie spotkanie pokazało, że rozstrzygają się w naszej wsi rzeczy ważne dla całej gminy, a nawet powiatu chrzanowskiego. Informacja wychodzi tylko z Psar, urzędnicy „nabrali wody w usta”, BIP milczy. A Psary zbierają podpisy pod petycją, która zostanie wysłana do wszystkich urzędów i instytucji, które są zainteresowane tą sprawą.

Apelujemy do mieszkańców Psar, aby składali podpisy pod petycją z protestem wobec wariantów 1 i 2 przebiegających przez naszą wieś. Te drogi nie doprowadzą do rozwoju gospodarczego naszej wsi, a destrukcyjnie wpłyną na nasze dalsze życie. Skorzystać mogą tylko właściciele działek na trasie przebiegu dróg, ponieważ wartość nieużytków bardzo znacznie wzrośnie przy wywłaszczaniu. Pamiętajmy jednak, że zdecydowana większość z nas chce tu spokojnie żyć przez wiele pokoleń, a to jest bezcenne.

Podpisy zbieramy do 3.07.2017, mamy wtedy „Powitanie wakacji”, więc jest to ostatni moment na podjęcie decyzji przez „niezdecydowanych”. We wtorek 4 lipca przekażemy ją burmistrzowi i wyślemy do pozostałych zainteresowanych urzędów i instytucji. Kolejnych spotkań nie planujemy, jeśli otrzymamy jakiekolwiek informacje, udostępnimy je na stronie Psar, FB oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Wariant 1 kolor zielony, wariant II kolor niebieski, wariant IIIa różowy

Wszystkie warianty p

Na mapach przedstawione są obciążenia dróg w trzech wariantach. Liczby oznaczają średni przejazd samochodów na dobę. Dane wskazują, że wariant 3a jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich mieszkańców gminy Trzebinia, również mieszkańców Psar, ponieważ bez negatywnych skutków dla wsi mogą szybciej dojechać zarówno na północ jak i na południe naszego województwa.

Wariant I

Wariant 1p

Wariant II

Wariant 2p

Wariant III (najkorzystniejszy dla Gminy Trzebinia)

Wariant 3ap

TEKST PETYCJI

 

Spotkanie w sprawie budowy nowej drogi wokół Psar- 26 maja 2017 r.

1

Artykuł ze strony radnego Tomasza Piszczka www.tomaszpiszczek.blogspot.com

Bardzo wielu mieszkańców Psar, a także zainteresowani mieszkańcy z terenu całej Trzebini, wzięli w miniony piątek 26 maja 2017 roku udział w spotkaniu na temat nowej drogi krajowej, która w dwóch wariantach ma przebiegać przez obszar sołectwa Psary. Spotkanie zostało przeprowadzone z inicjatywy radnego Tomasza Piszczka i Stowarzyszenia Nasze Psary, którym na sercu leży dobro naszej miejscowości tak jak pozostałych mieszkańców Gminy Trzebinia nieinformowanych przez nasze władze samorządowe o planowanych i promowanych przez siebie wariantach, które nie mają nic wspólnego z zapowiadanymi szumnie ,,obwodnicami Trzebini”. Za to w promowanych przez Gminę wariancie pierwszym i najwyżej punktowanym i ocenianym przez biuro projektowe z ramienia inwestora wariancie II nasza miejscowość zostanie ,,zajechana” przez ponad 13 tysięcy samochodów na dobę: tirów, wielkich ciężarówek i osobówek. Komu na tym zależy? Dlaczego Gmina nie informuje o tym mieszkańców? Czemu nie popiera wariantu 3, w którym mogłaby realnie odciążyć zatłoczone centrum miasta? Dlaczego nie możemy mieć materiałów od gminy (przebiegi, mapki, opisy) a to wszystko od roku 2016 jest na stronach Bukowna, Bolesławia , Krzeszowic i Olkusza. W spotkaniu wzięli również zaproszeni goście, z ramienia gminy wydelegowana wiceburmistrz Barbara Siemek (sam pan burmistrz Adam Adamczyk nie chciał wziąć udziału w naszym spotkaniu…) oraz z własnej inicjatywy (chciał się od nas dowiedzieć, co się dzieje) radny powiatowy, członek zarządu powiatu pan Andrzej Jura.

Film ze spotkania 26.05.2017- Obejrzyj co mieli do powiedzenia włodarze Gminy Trzebinia, radny Tomasz Piszczek i  Sołtys Okoczuk

Materiały video i artykuł z Gazety Krakowskiej 30.05.2017- KLIKNIJ

2Pani wiceburmistrz dotarła na spotkanie z niewielką mapką, nie udzieliła też za wiele informacji, a właściwie nic o czym wcześniej Stowarzyszenie Nasze Psary nie poinformowało podczas wyczerpującej wcześniejszej prezentacji multimedialnej- dla nas to lekka niekompetencja i nieprzygotowanie, a może lekceważenie małej wioski? Nie było też na spotkaniu naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Trzebinia Ewy Jaśko, która parę tygodni wcześniej referowała członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości na profesjonalnych materiałach przebiegi i uwarunkowania nowych korytarzy tej drogi. Chyba włodarze doszli do wniosku, że nie udostępnią ,,plebsowi” tak wrażliwych danych- przecież mógłby się zrobić jakiś ferment? Radny Tomasz Piszczek wysłał w dniu 2 maja 2017 pismo do pani naczelnik w sprawie udostępnienia materiałów celem prezentacji mieszkańcom lecz do czasu spotkania nie doczekał się na nie odpowiedzi. Cóż, urząd ma ustawowy czas.. czas goni również mieszkańców Psar i całej gminy, gdyż jeżeli chcą mieć drogę, która odciąży realnie centrum Trzebini, a nie ,,zdemoluje”, jak jest to w wariancie II, najpiękniejszej górskiej miejscowości naszej gminy to musimy działać szybko. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości radny Piszczek zgłosił oficjalnie przyjęty wniosek, by radni i mieszkańcy na czerwcowej sesji Rady Miasta zostali poinformowani o planowanych przebiegach drogi krajowej przez naszą gminę. Wybiera się tam sporo organizacji pozarządowych. Nie damy się omamić. Spotkanie moderowane przez wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Psary Dorotę Szydłowską przebiegło w spokojnej sprzyjającej dyskusji atmosferze. Członek zarządu powiatu Andrzej Jura wyraził zdziwienie, że gmina nie promuje wariantu 3, który byłby dla niej najlepszy.5 Dziękujemy mu za ten głos rozsądku! Zarówno pani wiceburmistrz jak i nasz sołtys Okoczuk (44 minuta 50 sekunda filmu- warto obejrzeć!) nie chcieli odciąć się zdecydowanie od projektu wariantu II, który otacza naszą wieś, demoluje szczątki naszych przodków pochowanych na cmentarzu cholerycznym, uniemożliwia rozwój cmentarza komunalnego, niszczy trutowisko pszczelarzy (jedno z kilku tylko w Polsce miejsc do rozmnażania pszczół!), jedno z najdalej na wschód Europy wysunięte siedlisko muflonów, przyrodę Bialnego Dołu, liczne rośliny, grzyby, owady i zwierzęta chronione, których te tereny są ostoją jak również najważniejsze.. w wariancie drugim nasza wieś stanie się centrum gigantycznego ronda o przepustowości kilkuset pojazdów na godzinę … To skrycie szykują nam nasze władze? Kto wykupił działki prywatne i należące do skarbu państwa leżące na terenach nigdy wcześnie nawet nie rozważanego, a teraz najbardziej punktowanego wariantu na terenach przebiegu dwóch wariantów drogi, będzie niebawem celem zainteresowania odpowiednich krajowych organów kontrolnych, zaś mieszkańcy oraz stowarzyszenie powalczą o to, by być stroną społeczną w tym ,,dziwnie nie reklamowanym przez Gminę Trzebinia” zamierzeniu. Na spotkaniu incognito brali udział przedstawiciele dwóch krajowych mediów ,,śledczych” oraz krajowych organizacji ekologicznych, które obiecały nam pomoc w rozwiązaniu naszych pytań. Ich konkluzje są bardzo ciekawe. Na spotkaniu byli też obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, którym bardzo dziękujemy za przybycie i cenne wskazówki również wobec przebiegu wariantu III i jego niewybrania przez Gminę ze względu na możliwą koncesję wydobywczą, przy której nie będzie i tak wydobycia ale również drogi w optymalnym dla naszej gminy położeniu i spaliny i hałas zaleją małą spokojną, górską

wioskę Psary wraz z jej mieszkańcami. 4Nie składamy broni- bedziemy szukać. Mamy nowe tropy, na przykład wylesienia na planowanym węźle Bolesław/Bukowno. Za około dwa tygodnie zwołamy spotkanie, na które zapraszamy mieszkańców, aby wybrać skuteczną strategię dającą nam prawo do obrony i informacji. Obejrzyjcie film ze spotkania- powinien otworzyć wam oczy na wiele spraw. Wkrótce pojawi się też tu nasza prezentacja z 26 maja 2017 roku. Nie poddajemy się i jesteśmy dobrej myśli! To dopiero początek naszej walki, ale wygramy, bo jesteśmy po „jasnej” stronie! (TP)
Czy chcemy, aby wokół Psar zbudowano drogę krajową ?

mapa1

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami UM Trzebinia w sprawie projektu budowy drogi krajowej, której 2 warianty przechodzą przez Psary, a wariant 2 jest katastrofalny w skutkach dla naszej wsi. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Nasze Psary wraz z radnym Tomaszem Piszczkiem.

26 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Psarach – Musicie tam być!

O planach związanych z budową obwodnicy Trzebini mówiło się już od dawna. Mieszkańcy Psar słyszeli pogłoski o tym, że mogłaby ona przebiegać w pobliżu ulicy Granicznej od strony wschodniej naszej wsi. Jednak żadnej konkretnej informacji o tym nie było. Aż do 25 kwietnia 2017, kiedy to UM Trzebinia przedstawił Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości projekt przebiegu planowanej drogi krajowej mającej połączyć drogę krajową DK94 z autostradą A4 (DK94 to droga z Katowic do Krakowa przez Bukowno i Olkusz). Projekt obejmuje 3 warianty (mapa nr 2- wariant 1,2,3), w tym 1 i 2 przebiegają przez Psary (mapa nr 1).mapa2 Porozumienie między Województwem Małopolskim a gminami i powiatami Małopolski Zachodniej podpisano już w maju 2016 r. 14 grudnia 2016 r. na spotkaniu z wykonawcami projektu zaprezentowano 5 wariantów (mapa nr 3). Na kolejnym spotkaniu roboczym wiosną 2017 r. (dokładnego terminu nie znamy) wybrano 3 warianty, których szczegółowa dokumentacja ma być wykonana do listopada 2017 r. Bukowno na swojej stronie już w grudniu z satysfakcją informuje, że wszystkie 3 warianty zabezpieczają ich interesy komunikacyjne. A jak to się ma do interesów komunikacyjnych Psar i gminy Trzebinia? Wariant 2 jest dla mieszkańców Psar katastrofalny w skutkach. Jesteśmy na zawsze odcięci od wszystkich lasów i przyrody, otoczeni 20 metrowej szerokości drogą krajową, niszczeni przez spaliny i hałas kilkunastu tysięcy przejeżdżających na dobę samochodów (w tym TIR- ów). Dla Trzebini to nie jest obwodnica, ponieważ nie odciąża ul. Piłsudskiego. W projekcie nie przewidziano konsultacji z mieszkańcami Psar i ogólnie gminy. Do tej pory informacja nie pojawiła się w BIP na stronie UM Trzebinia, bo rozgłos może zaszkodzić projektowi. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy Psar, którym leży na sercu dobro naszej wsi i jakość naszego życia w zgodzie z przyrodą, przyszli na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasze Psary i radnego Tomasza Piszczka.

mapa3Domagajmy się rzeczowej informacji, bo mamy do tego prawo, bo to jest nasze życie i nikt nie ma prawa nim rozporządzać bez naszej wiedzy!  (D.Sz.)


Informacje zaczerpnięte ze strony oficjalnej Bukowna grudzień 2016- kliknij


Informacje z 20 maja 2016! na stronie Kuriera Krzeszowickiego- kliknij i obejrzyj!

Cytat z wypowiedzi marszałka z tego artykułu: ,,Dzięki temu porozumieniu Małopolska Zachodnia może zyskać dobry dostęp do autostrady A4. Ten dostęp gwarantuje w dużej mierze postęp społeczno – gospodarczy regionu, patrząc nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale również zwykłych ludzi – mówił marszałek Jacek Krupa w Olkuszu. - Zadania z zakresu transportu – drogowego i kolejowego - województwo traktuje priorytetowo. W Małopolskim Planie Inwestycyjnym zagwarantowaliśmy na ten cel 2,4 mld zł do 2023 roku"...

obwodnica

,,Pamiątkowa" fotografia z pierwszego majowego 2016 spotkania sygnatariuszy porozumienia w sprawie drogi wokół Psar. Fot. ze strony Kurier Krzeszowicki

Z cyklu ,,jak Gmina Trzebinia mieszkańców Psar ,,informowała" -o drodze krajowej mającej w wariancie II opasywać naszą piękną miejscowość" artykuł cieszącego się już na wariant II niszczącego nasze Psary Bolesławia. Tu link do samorządowej gazety Bolesławia ze stycznia 2017. Poczytajcie, bo nasza Gmina ma ważniejsze zadania niż informowanie jej mieszkańców co dla nich planuje. Porażający z naszego punktu artykuł jest poniżej na podstronie nr 6 

Przeczytaj jak informuje swoich mieszkańców Gmina Bolesław!- Kliknij


Przykładową drogę krajową o szerokości około 20 metrów można zobaczyć poniżej.

przykadowa droga krajowa